Elysium Above 履云录

关于《履云录》 《履云录》是一款使用Unity3D引擎开发的原创的战棋游戏。 游戏特色 《履云录》中,玩家将扮演东海边小国——“帛”的初阶指挥官,于山雨欲来、乌云压城之时通过巧妙地排兵布阵和高超的指挥来帮助刚刚复国的帛国抵挡环伺的强敌的侵攻,一步一步探求各方势力的所求并最终做出抉择将故事引向不同的方向。 游戏采用半即时的“时刻”制。在行动点数耗尽前,角色可以任意移动和使用技能;但消耗的行动点数越多,下一次行动的到来就会变得越慢。仔细注意行动次序条,集中力量歼灭敌人吧。 通过不同的主动技能和被动技能的搭配,同一位队友可以以完全不同的定位出场。 通过完美破关、章间休息的活动、完成支线以及各种决断招募新的队友并提升与队友的默契度以获得各种好处。 在帛国境内四处活动、收集数十种宝物来强化己方角色。重要物品可能会影响结局走向哟。 关于万衍世界 在万衍大陆,一个传国数千年的分封制国家“万衍国”在享用了长久的和平后还是不可避免地走到了分崩离析的边缘。宗主国——万衍威权从八百年前就逐渐衰落,各个分封国之间互相征伐,战火吞灭了不计其数的国家和生命。 传统军事强...
Elysium Above 履云录

履云录 (AVD 版)

上古之时,天火延烧,滥水蔓延,毒雾飘渺,民众苦不堪言。 为调阴顺阳,安水平火,和风伏雷,消山静湖,仙衍使用神力创八衍仙法,以天地定位,使山泽通气,雷风相薄,水火不相射。 一时间万物安平,万衍国自此立国数百年,分封万邦,天下各自相安无事。 尔后,万衍王威权渐衰,各封国遂各自为政,乃至相互攻讦。 此后百年间,万衍大地战乱不断,国出国灭,唯一朝一夕之事尔。 然天下大乱,一国绝无独全之幸。 北方趵国坐大,决意会盟各封国主。 帛国偏远,待会盟信传达王府,已错过时日。帛王遂未参与会盟。 趵国借帛国王轻慢不事会盟为由举兵侵略,帛国千年不经战事,一战即败。 帛王奎殉国,王子荒朱、王子亚罗出逃。趵军遂占帛国全境。 帛国覆灭,趵占领军作威作福,旧帛国领生灵涂炭。 八年后... 以荒朱为首的帛国旧王族联合另一强国“戮”的援军以闪击的方式夺回了帛国全域。 于复国大典上,荒朱继位帛王,并升消云为司马,决明为百长。 是夜,荒朱、消云、亚罗、光元等帛国首脑密会,商讨守国事宜 司马将军消云之弟决明新升任百长,意气风发,决心讨贼,永守帛国平安。 于帛领内巡视时路遇一可...
履云录 (AVD 版)